Säännöt

 

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Arabihevosyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Arabhästföreningen r.f.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.
 3. Yhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää täysveriarabien jalostusta ja käyttöä Suomessa.
 4. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys avustaa Suomen Hippos r.y:tä täysveriarabien rekisteröinnissä ja kantakirjaamisessa Suomessa sekä toimii yhteistyössä World Arabian Horse Organizationin (WAHO) kanssa. Lisäksi yhdistys pitää WAHO:n hyväksymää täysveriarabihevosrekisteriä sekä järjestää näyttelyitä ja osallistuu niihin, harjoittaa toimialaansa liittyvää neuvonta-, esitelmä-, kurssi-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten sopivia kiinteistöjä ja täysveriarabihevosia.
 5. Yhdistys on avoin kaikille täysveriarabihevosista kiinnostuneille. Jäsenet hyväksyy ja erottaa johtokunta.
  Aikuisjäseneksi voi liittyä yli 18-vuotias henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
  Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias henkilö.
  Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitusta.
  Perhejäseneksi voi liittyä henkilö jonka taloudessa on jo yksi aikuis- tai nuorisojäsen. Perhejäsenellä on samat jäsenoikeudet kuin aikuis- tai nuorisojäsenellä mutta hänelle ei lähetetä jäsenlehteä.
  Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on aikuis- ja kunniajäsenellä.
 6. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi edustaa luonnollista henkilöä, vaan ainoastaan juridista yhteisöä.
 7. Yhdistyksen jäseneltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.
 8. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksen vuosittaiset kokoukset ovat viimeistään maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.
 9. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle edellisen vuoden toiminnasta
  • Muut kokouksessa mainitut asiat

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus erikseen aikuis-, nuoriso-, ja perhejäsenille
  • Määrätään yhdistyksen puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten palkkiot
  • Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan sekä valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan kaksi tilintarkastajaa seuraavaa tilivuotta varten ja näille varamiehet
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
  • Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) sen muuta jäsentä on läsnä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt.
 11. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain neljä siinä järjestyksessä, jossa jäsenet ovat tulleet valituiksi. Toimikaudet alkavat valinnan suorittanutta syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.
 12. Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena jokaiselle jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
 13. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 äänioikeutetuista pyytää sitä kirjallisesti johtokunnalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
 14. Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä tai toinen heistä yhdessä johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.
 15. Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kalenterikuukausi. Päätökseen tarvitaan kummassakin kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa viimeinen yhdistyksen kokous päättää miten yhdistyksen varat käytetään täysveriarabihevosten jalostuksen edistämiseen Suomessa.
 16. Muuten noudatettakoon voimassaolevaa yhdistyslakia.